1st Lior Mavlyanov 04.29.20181st Melanie Kaykov 12.23.20181st Noa Heletz 07.29.20182nd Matthew Isakov  11.18.20183rd Samuel Katayev 09.13.20183rd Samuel Shamayev 02.28.201810th WorldWide Hafrashat Challah 04.12.201830th Diana Tolmas 04.14.201860th Lyuba Kan 06.03.201860th Rafail Kaykov 08.30.201860th Robert Murdakhayev 01.13.201875th Gavriel Grisha Kaikov 06.27.2018Baby Shower Julia Rangini Aylyarov 04.09.2018Bar-Mitzvah Arthur Izik 07.25.2018Bar-Mitzvah Joshua Uvaydov 05.03.2018Bar-Mitzvah Menashe Chaim Leviyev 12.06.2018Bar-Mitzvah Michael R Kaykov 10.21.2018Bat-Mitzvah Adina Isakov 05.28.2018Bridal Shower Emily Mordukhayev 08.26.2018Brit-Mila Aviel Danieli 01.30.2018Brit-Mila Coby Abramov 01.05.2018Brit-Mila Drew Eliyahu Shamooil 02.08.2018Brit-Mila Eli Yenazarov 03.04.2018Brit-Mila Jaden Avraham Uvaydov 03.18.2018Brit-Mila Joseph Normatov  03.16.2018Brit-Mila Lev Niyazov 10.05.2018Brit-Mila Levi Simcha Babakhanov 03.02.2018Brit-Mila Michael Bangiyev 07.02.2018Comedy Theater Lyuba Pilosova 11.04.2018Concert Rita Yusupova 08.06.2018Elegance Salon 03.31.2018Engagement Eleanor & Ronen 05.28.2018Engagement PhotoShoot Eleanor & Ronen 10.19.2018Engagement Photoshoot Lesia & Alex 11.01.2018Funeral & Pominki Ella Yael Babakhanova Yagudayeva 12.30.2018IV IMF Shashmaqam Forever Conference 02.05.2018JIQ 7th Annual Dinner 12.03.2018JIQ Graduation Ladies 06-18-2018Kevin Calle Family Studio Photography 05.02.2018Mierov Family Donation to JIQ 10.29.2018Park Pictures Kseniya & Avrekh 05.30.2018Pominiki 3y Ilya Yakubov 08.01.2018Proposal Abraham & Jennifer 12.20.2018Renewal 02.20.2018Sefer Torah Mavashev Family 06.17.2018Sheva Brachot 01.03.2018Sheva Brahot Eleanor & Ronen 11.01.2018Sheva Brahot Kseniya & Avrekh 06.20.2018Simchat Torah BJC Lefrak City 10.03.2018Wedding Eleanor & Ronen 10.28.2018Wedding Kseniya & Avrekh 06.17.2018Wedding Lesia & Alex 11.14.2018Wedding Melissa & Yakov 09.04.2018Wedding Ora & Lior 01.07.2018Wedding Yaffa & Matt 03.11.2018