60th Valeriy Shalomov 01.20.2024Bar-Mitzvah Ethan Efraim Kandov 01.04.2024